20 Sifat Wajib Allah yang Harus Di Ketahui Lengkap Beserta Dalil dan Artinya

Loading...
Loading...
Sifat Wajib Bagi Allah - Sebagai seorang muslim yang beriman, kita sudah pasti wajib untuk mempelajari ilmu tentang tauhid, serta hal-hal yang berhubungan dengan rukun iman, rukun islam serta kewajiban untuk mengetahui sifat-sifat Allah SWT.

Menurut pendapat para ulama, sifat-sifat wajib Allah sangatlah banyak sekali, sebab Allah adalah Tuhan yang Maha Sempurna.

Namun jika melihat dari dalil yang ada, baik itu dalil naqil atau dalil aqli, maka sifat wajib bagi Allah yang harus kita ketahui secara umum yaitu berjumlah 20 sifat.

Untuk mengetahui lebih lengkap tentang 20 sifat-sifat Allah yang wajib diketahui tersebut, mari kita simak pembahasannya di bawah ini...

Sifat Wajib Allah


Mengenal 20 Sifat Wajib Bagi Allah


Dibawah ini ada 20 sifat wajib bagi Allah yang harus Anda ketahui. Mari simak dengan baik agar tidak ada yang salah atau terlewatkan.

1. Wujud (Artinya Ada)


Kita sebagai muslim yang beriman harus yakin dan percaya bahwa Allah itu ada, pasti ada dan memang ada.

Adanya Allah bukan karena ada yang menciptakan, tetapi Allah itu ada berdasarkan Zat-Nya sendiri, tidak di ciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah.

Salah satu bukti bahwa Allah itu benar ada yaitu dengan melihat di sekitar kita, apa yang ada di langit dan di bumi ini dan segala mahkluk yang ada di dunia ini semua tidak mungkin tercipta begitu saja tanpa adanya yang menciptakan, yang menciptakan itu semua adalah Allah.

Hal ini dapat kita temukan dalam Al Quran:

“Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripada-Nya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa’at 1190. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?” (QS. As-Sajdah: 4)

“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku“. (QS. Thaha: 14)

2. Qidam (Artinya Terdahulu)


Allah adalah sang pencipta yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya.

Sebagai pencipta, tentu saja Allah lebih dulu ada sebelum apa yang di ciptakannya.

Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al Quran:

“Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang Bathin, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS.Al-Hadid: 3)

Baca Juga: 20 Sifat Mustahil Bagi Allah Lengkap Beserta Dalil dan Artinya

3. Baqa (Artinya Kekal)


Allah itu Maha Kekal. Tidak akan punah, tidak akan binasa dan tidak akan mati.

Tidak akan ada akhir bagi Allah dan Allah akan selalu ada selamanya.

Hal ini sudah di jelaskan di dalam Al Quran:

“Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.” (QS. Ar-Rahman: 26-27)

Baca Juga: Arti Barakallah Fii Umrik

“Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. BagiNya-lah segala penentuan, dan hanya kepadaNya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Qasas: 88)

4. Mukholafatul Lilhawaditsi (Artinya Berbeda dengan makhluk ciptaan Nya)


Allah adalah Dzat yang maha sempurna, tidak akan ada satu pun makhluk yang bisa menyerupai keagungan Allah.

Hal ini sudah dijelaskan dalam Al Quran:

“Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.” (QS. Al-Ikhlas: 4)

“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.”. (QS. Asy-Syura: 11)

5. Qiyamuhu Binafsihi (Artinya Berdiri sendiri)


Allah itu berdiri sendiri, Dia tidak begantung kepada siapapun dan tidak pula membutuhkan bantuan dari siapapun.

Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al Quran:

“Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta.” (QS. Al-Ankabut: 6)

“Dan katakanlah segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.” (QS. Al-Isra: 111)

6. Wahdaniyah (Artinya Esa/Tunggal)


Tidak ada sekutu bagi Allah, Dia lah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya.

Hal ini sudah di jelaskan dalam Al Quran:

“Katakanlah Dialah Allah, Yang Maha Esa.” (QS. Al-Ikhlas: 1)

“Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ‘Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.” (QS. Al-Anbiya: 22)

7. Qudrat (Artinya Berkuasa)


Allah itu Maha Kuasa atas segala hal. Tidak akan ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah.

Hal ini telah dijelaskan dalam Al Quran:

“Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 20)

8. Iradat (Artinya Berkehendak)


Allah yang menentukan segala sesuatu, apabila Allah telah berkehendak, maka itu akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya.

Hal ini bisa kita ketahui melalui Al Quran:

“Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.” (QS. Hud: 107)

“Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: “Jadilah!” maka terjadilah ia.”(QS. Yasiin: 82)

9. 'Ilmun (Artinya Mengetahui)


Allah Maha mengetahui segala hal. Baik yang terlihat ataupun yang tidak, bahkan yang disembunyikan pun Allah akan tahu.

Penjelasan ini ada di dalam Al Quran:

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (QS. Qaf: 16)

10. Hayat (Artinya Hidup)


Allah itu Maha Hidup, tidak akan pernah mati, tidak akan bernah punah, tidak akan pernah binasa. Allah itu kekal selama-lamanya.

Penjelasan ini dapat ditemukan dalam Al Quran:

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. Al-Baqarah: 255)

“Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya.” (QS. Al-Furqon: 58)

11. Sama' (Artinya Mendengar)


Allah itu Maha Mendengar segala sesuatu baik yang di ucapkan perlahan ataupun di dalam hati. Pendengaran Allah meliputi segala hal.

Hal ini dapat di temukan dalam Al Quran:

“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(Asy-syuro: 11)

“Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Maidah: 76)

12. Bashar (Artinya Melihat)


Allah itu Maha Melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas oleh apapun. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di langit maupun di bumi.

Hal ini sudah dijelaskan dalam Al Quran:

“Dan Allah Maha Melihat atas apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hujarat: 18)

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.” (QS. Al-Baqarah: 265)

13. Kalam (Artinya Berfirman)


Allah bisa berbicara dan berkata secara sempurna tanpa perlu bantuan siapapun. Allah mengerti semua bahasa.

Hal ini telah dijelaskan dalam Al Quran:

“Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya.”  (QS. Al-A’raf: 143)

“Dan ada beberapa rasul yang telah Kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul (lain) yang tidak Kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah ‘telah berfirman secara langsung.” (QS. An-Nisa’: 164)

14. Qadiran (Artinya Berkuasa)


Allah Maha Kuasa atas segala hal. Bahkan yang tidak terpikirkan oleh logika sekalipun.

Hal ini sudah di jelaskan dalam Al Quran:

“Hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali sinaran itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 20)

15. Muridan (Artinya Berkehendak)


Allah itu Maha Berkehendak atas segala hal. Bila Allah telah berkehendak maka tidak akan ada yang bisa menolaknya.

Hal ini dijelaskan dalam Al Quran:

“Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.” (QS.Hud: 107)

16. Aliman (Artinya Mengetahui)


Allah itu Maha Mengetahui segalanya. Segala sesuatu yang tersembunyi di dunia ini pasti Allah mengetahuinya.

Hal ini bisa di lihat dalam Al Quran:

"Dan Allah Maha Mengetahui sesuatu".. (QS. An Nisa : 176)

17. Hayyan (Artinya Hidup)


Allah itu Maha Hidup. Allah tidak akan pernah binasa selama-lamanya.

Ini bisa di lihat dalam Al Quran:

“Dan bertawakkallah kepada Allah Yang Hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa hamba-hamba-Nya.” (QS. Al-Furqon: 58)

18. Sami'an (Artinya Mendengar)


Allah itu Maha Mendengar segala sesuatu. Bahkan jika kita berbicara di dalam hati pun, Allah akan mengetahuinya.

Bisa di lihat dalam Al Quran:

"Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui".. (QS. Al Baqarah:256)

19. Bashiran (Artinya Melihat)


Allah Maha Melihat segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Allah tahu segala perbuatan kita, walaupun itu disembunyikan.

Hal ini dapat di lihat dalam Al Quran:

"Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".. (QS. Al Hujurat:18)

20. Mutakalliman (Artinya Berfirman atau Berkata-kata)


Allah itu berfirman, dan Firman Allah dalam di lihat dari kitab-kitab suci yang telah di turunkan kepada para Nabi. Firman Allah sangat sempurna sehingga tidak akan ada yang bisa menandinginya.

Demikian 20 sifat sifat Allah yang wajib diketahui oleh kita selaku muslim yang beriman.

Baca Juga: Sifat Wajib dan Mustahil Bagi Nabi dan Rasul

Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat memperkuat iman kita kepada Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan ataupun arti yang telah di sampaikan di atas. Sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah dan segala kesalahan adalah murni karna diri saya sendiri.
Loading...

Yuk berlangganan update artikel terbaru blog ini via email:

0 Response to "20 Sifat Wajib Allah yang Harus Di Ketahui Lengkap Beserta Dalil dan Artinya"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel